Pirms izmanto interneta veikalu home-you.lv, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem.


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.MMS Group SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103958641, juridiskā adrese: Ēvalda Valtera 46-41, Rīga, LV-1021, tālr. numurs: +371 67 076 427 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina home-you.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem.
1.2. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura lieto home-you.lv interneta veikalu, vai juridiskā persona.
1.3. Tiesības iepirkties home&you.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.
1.4 Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā home-you.lv piedāvātās preces vai izmanto citus home-you.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.5. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot home-you.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”.
1.6. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala home-you.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar noteikumiem vai nepiekrīt tiem.
1.7. Preču un pakalpojumu cenas home-you.lv norādītas EUR, pievienotās vērtības nodokli 21% (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi. Pirkumiem virs 100.00 EUR bezmaksas piegāde.
1.8. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, specifikācijas un cenas. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.
1.9. home-you.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.
1.10. Pārdevējs patur tiesības atcelt distances līgumu un neapkalpot klientu, ja nav izdevies sazināties ar Pirceju, vai pastāv pamatotas aizdomas par pircēja rīcības atbilstību šim līgumam.


2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Pircējs pasūtijumu veic, izvēloties preces, pievienojot tos pirkumu grozā un veicot pilnu samaksu par pasūtijumu.
2.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama:
2.2.1. veicot maksājumu tiešsaitē vai ar pārskaitījumu, apmaksājot rēķinu.
2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot home-you.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja prece nav pieejama pasūtītajā daudzumā vai attēlotajā preces informācijā ir bijusi kļūda.
2.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
2.5. Ja maksājums nav saņemts 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, tad pasūtījums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. 
2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
2.7. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar home-you.lv administrāciju, izmantojot e-pastu: info@home-you.lv


3. PREČU PIEGĀDE 
3.1. Interneta veikalā home-you.lv pasūtītās preces Pircējs var saņemt izvēloties kādu no piegādes veidiem veicot pasūtijumu.
3.2. Preces nodošana Pircējam notiek:
3.2.1. Preci saņemot pircējā izvēlētā OMNIVA pakomātā.


4. ATTEIKUMA TIESĪBAS
4.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā home-you.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā;
4.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu.
4.3. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:
4.3.1. Pasūtījuma veikšanas datumu;
4.3.2. Datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
4.3.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;
4.3.4. Precīzu preces nosaukumu;
4.3.5. Bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.
4.4. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
4.5. Pircējs atgriež preci pārdevēja noliktavā – hipokrāta iela 51, LV-1021, Rīga vai Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalā - Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006
Atgriežot pasūtījumu ar kurjeru, pircējam jānorāda: MMS Group SIA, hipokrāta iela 55, Rīga, LV-1021.
4.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
4.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
4.8. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
4.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.
4.10. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.
4.11. Atteikuma tiesības nepiemēro:
4.11.1. Tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
4.11.2. Citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.


5. GARANTIJA
5.1. Interneta veikalā home-you.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi.
5.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
5.2.1. Pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
5.2.2. Aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.
5.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai atgriežot pasūtījumu pa pastu, to jāsūta uz adresi: MMS Group SIA, hipokrāta iela 55, Rīga, LV-1021.
5.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
5.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
5.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
5.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.


6. PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI VAI PAKALPOJUMU
6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2(divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.
6.2. Ja konstatēta neatbilstība līguma noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju par vienu no sekojošajiem risinājumiem līguma neatbilstības novēršanai:
6.2.1. Bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
6.2.2. Apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
6.2.3. Samazināt preces cenu;
6.2.4. Atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.
6.3. Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, iesniedzot to MMS Group SIA sūtot pa pastu, uz adresi: MMS Group SIA, Ēvalda Valtera 46-41, Rīga, LV-1021. Kopā ar Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.

6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja tiešas vai netiešas darbības rezultātā radītiem bojājumiem precei.


7. DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVATUMA POLITIKA
7.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
7.2. Reģistrējoties vai veicot pirkumus home-you.lv Pircējs piekrīt ka viņa e-pasta adrese tiek izmantota savstarpējai saziņai kā arī Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt jaunumus. Pircējam ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas darot to zināmu home-you.lv administrācijai.
7.3. home-you.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
7.4. home-you.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai.
7.5. home-you.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala home-you.lv plašākas izmantošanas iespējas.


8. ATBILDĪBA
8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties home-you.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka home-you.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals home-you.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai home-you.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
8.2. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala home-you.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.